Algemene voorwaarden

1. De verhuurder stelt tegen de vooraf overeengekomen huurprijs aan huurder toiletcabines en/of andere sanitaire voorzieningen ter beschikking. De door de verhuurder aan de huurder te beschikking gestelde objecten blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het staat de huurder niet vrij de objecten te vervreemden te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, onder of weder te verhuren of in zekerheid c.q. gebruik aan derde af te gebruiken. De huurder is verplicht tegenover derde, zoals beslaglegende schuldeisers blijk te geven van het eigendomsrecht op de objecten van de verhuurder, zodra het gevaar bestaat dat een derde de objecten gaat beschouwen als eigendom van de verhuurder.

2. De verhuurder levert de objecten in gebruiksklare staat. Tenzij schriftelijk anders is 0vereengekomen zal plaatsing c.q verplaatsing uitsluitend mogen geschieden middels het door de verhuurder aangewezen personeel. Plaatsing zal uitsluitend geschieden op een plaats die voor het voertuig van de verhuurder bereikbaar is. Verplaatsing kan alleen geschieden in overleg met de verhuurder onder schriftelijke vermelding van de gekozen locatie

3. De huurperiode vangt aan op de in de overeenkomst genoemde datum. De huurder zal voor tijdige plaatsing zorg dragen.

4. De verhuurder garandeert jegens de huurder dat de objecten bij de plaatsing deugdelijk functioneren. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en / of defect aan de objecten of aan derde toegebracht, draagt de verhuurder – behoudens in het geval van opzet en/of grove roekeloosheid – geen enkele aansprakelijkheid. Voor alle eventuele aanspraken van derde te dier zake vrijwaart huurder de verhuurder te vrijwaren.

5. De huurder dient voor de door de verhuurder ter beschikking gestelde objecten als een goed huisvader te zorgen en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming te gebruiken of te doen gebruiken.

6. Bij verlies of beschadiging van de objecten, ook door derde of door overmacht veroorzaakt, heeft de huurder een eigen risico van € 1100,- exclusief omzetbelasting tenzij partijen bij de huurovereenkomst anders zijn overeengekomen. Bij verlies of beschadiging van de objecten is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen, opdat de verhuurder per omgaande voor reparatie of vervanging kan zorg dragen. Bij opzettelijke beschadiging of diefstal is de huurder verplicht bij de plaatselijk politie aangifte te doen. Ook in die gevallen waaruit schade voortvloeit of kan voortvloeien en / of dat voor de verhuurder en / of diens verzekeraar van belang kan zijn, verplicht de huurder zich deze feiten en / of omstandigheden per omgaand aan de verhuurder te melden.

7. Verzekering Opdrachtgever zal voor een ‘all risk” verzekering (op basis van nieuwwaarde inclusief transportkosten) van de gehuurde zaken zorgdragen. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, zal opdrachtgever de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden. Op verzoek van Toiletje.nl zal opdrachtgever de betreffende verzekeringspolis(sen) onmiddellijk aan Toiletje.nl verstrekken. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal opdrachtgever haar rechten op basis van de verzekering op eerste verzoek aan Toiletje.nl overdragen.

8. Indien opdrachtgever schriftelijk aan Toiletje.nl opdracht geeft voor het verzekeren van de zaken, dan zal Toiletje.nl de door haar verhuurde zaken verzekeren en verzekerd houden tegen de gevolgen van brand en/of stormschade, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan de zijde van opdrachtgever. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt geldt te allen tijde een eigen risico van € 50,00 per product per schadegeval. De kosten voor deze verzekering zullen bij opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan, alsmede diefstal en/of vermissing van de door hem gehuurde zaken. Indien het vuur van een brandend object overslaat op één van de andere objecten is de schade aan deze laatste objecten niet gedekt door de verzekering van Toiletje.nl en komt deze schade voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan dergelijke schade voorkomen door zorg te dragen voor voldoende afstand tussen de diverse objecten.

10. Toiletje.nl is niet verder aansprakelijk voor schade dan tot de hoogte van de uitkering door haar verzekeraar.

11. Huurder dient het gehuurde als een goed huisvader te beheren. Reinigen en / of ledigen mag uitsluitend door personeel van de verhuurder dan wel door verhuurder aangewezen personen geschieden. De huurder is verplicht personeel van de verhuurder toegang tot de gehuurde objecten te verlenen, teneinde de verhuurder in de gelegenheid te stellen reparatie- en / of servicewerkzaamheden uit te voeren. De huurder dient verder vrije toegang te garanderen voor servicewagens van de verhuurder tot op een afstand van zes meter van de toiletcabines. Mocht de verhuurder op grond van de in dit artikel genoemde bepalingen of door een ander, door of namens de huurder veroorzaakte omstandigheid, niet in de gelegenheid zijn een overeengekomen servicebeurt uit te voeren, dan wordt deze geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

12. De huurovereenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek.

13. Door tijdsverloop van de huurovereenkomst.

14. Door tussentijdse schriftelijke opzegging zijdens de huurder.
15. Met onmiddellijke ingang door ontbinding zijdens de verhuurder in geval van: grove nalatigheid en / of opzettelijke beschadiging ten aanzien van de objecten door of namens de huurder verricht.

16. Het door de huurder niet meer kunnen instaan voor de veiligheid van de objecten en / of het personeel van de huurder

17. Het zonder geldige reden weigeren van de toegang van het personeel van de verhuurder tot de objecten.

18. Het in gebreken blijven met de tijdige betalingen van de vervallen huurtermijn. Faillissement of surseance van betaling van de huurder, beslaglegging ten laste van de huurder ontbinding van de rechtspersoon van de huurder c.q. overlijden van de eigenaar van de rechtspersoon van de huurder. In geval van beëindiging op de gronden als omschreven in de leden b en c zijn de vervallen en nog te vervallen huurtermijnen onmiddellijk opeisbaar. De verhuurder heeft daarnaast onverkort het recht verdere schadevergoeding te vorderen, zonder dat de verhuurder gehouden zal zijn tot restitutie van enig door haar ontvangen bedrag.

19. De huurder is verplicht te gedogen dat de objecten na het einde van de huurovereenkomst – ook in geval van tussentijdse beëindiging – ten hoogste drie werkdagen bij de huurder in bewaring blijven. In geval van beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder verplicht op eerste verzoek van de verhuurder alle medewerking te verlenen aan de verwijdering van de objecten zulks op straffe van de huurder in een dwangsom van € 250,00 per dag per object in het geval dat de huurder in gebreke mocht blijven aan een dergelijke verwijdering mede te werken of te doen medewerken.

20. De huur vangt aan op de dag waarop de sanitaire voorzieningen zijn geplaatst / afgehaald. En eindigt op de datum dat het gehuurde artikel retour is ontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd terug geleverd, dan is de huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De week van plaatsing is de eerste betalingsweek en de week van weghalen is de laatste betalingsweek. Gehuurde goederen kunnen tot 5 werkdagen voor aanvang huurperiode geplaatst worden en tot 5 werkdagen na de huurperiode opgehaald worden

21. De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale, christelijke feestdagen en uitzonderlijk weer omstandigheden (storm, vrieskou) normaal wordt doorbetaald. (7 dagen per week). Het stopzetten van de huur van een sanitaire voorziening is alleen schriftelijk en vooraf toegestaan met de bouwvak en kerstvakantie die landelijk is bepaald volgend het NVOB. Reclamaties nadien worden niet meer in behandeling genomen.

22. Het is huurder niet toegestaan door Toiletje.nl aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerking dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van Toiletje.nl reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen. Indien er schade is aangebracht aan de aangebrachte reclame teksten of afbeeldingen of er zijn graffiti teksten opgebracht zijn de kosten / schoonmaak kosten voor de huurder.

23. Indien de huurder wenst een extra reiniging of buiten de routedagen om een toilet plaatsing wenst zal hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht in overleg met de verhuurder.

24. Betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, dient zonder enige compensatie/verrekening te geschieden binnen de door verhuurder aangegeven betaaltermijn en op het door door verhuurder aangegeven rekeningnummer. Bij niet of niet tijdig betalen is de huurder aan de verhuurder verschuldigd een vergoeding van 2% voor iedere maand of gedeelte van een maand in gebreke is aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Een en ander laat onverlet dat huurder tevens gehouden is tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten te bedrage van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150,00.

25. Veranderingen en/of aanpassingen in de huurovereenkomst of in deze voorwaarden zijn alleen dan geldig indien zij schriftelijk door de verhuurder aan de huurder zijn bevestigd. Op alle transacties en/of door de verhuurder te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.